بسمه تعالی

ضمانت‌نامه ما به ازای کمک مالی دولت

(تضمین پیش پرداخت خرید محصول/خدمات/کمک)

(کاربرگ شماره 5)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………….. به نشانی: …… و کد پستی …………. به [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است، قرارداد [عنوان طرح پروژه را با نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است و قرار است مبلغ …………………… ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت خرید محصول/خدمات/کمک به [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] پرداخت شود، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] متعهد است در صورتیکه [نام سرمایه‌پذیر] کتباً به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یاد شده از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] است، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد [نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ ……… تا آخر ساعت اداری روز ……………… معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنابه درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانت‌نامه بنا به درخواست نام سرمایه‌پذیر] توسط [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] صورت می‌گیرد.

چنان‌چه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *