دستورالعمل انضباط مالی، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

تجدید نظر اول شماره:501445/95 مورخ:20/2/1395

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ20/4/1385 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل حاضر به منظور ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها ابلاغ می‌شود:

  1. رعایت معیارها و ضوابط فنی که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و یا نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شده یا می‌شوند در تهیه طرح، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری تمام طرح‌های مشمول مقررات نظام فنی و اجرایی کشور الزامی است.
  2. در کارهای غیرصنعتی که پیمان آن‌ها به روش طرح و ساخت منعقد می‌شود، ضرورت دارد قبل از ارجاع کار، مطالعات طراحی پایه توسط مهندس مشاور ذی‌صلاح انجام شده و به تصویب دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. ارجاع کار به روش طرح و ساخت براساس مطالعات مفهومی مجاز نیست.
  3. در کارهایی که پیمان آن‌ها به روش طرح و ساخت منعقد می‌شوند، ضرورت دارد شکست کار پروژه و نحوه محاسبه تعدیل براساس بند 2-2 بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 با عنوان «دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها» (چنانچه پرداخت تعدیل مورد نظر باشد) در اسناد ارجاع کار و به تبع آن در پیمان مشخص و معلوم باشد. صورت‌وضعیت عملیات اجرا شده براساس شکست کار تعیین شده در اسناد ارجاع کار و مندرج در پیمان تنظیم و پرداخت می‌شود و پرداخت براساس فهرست بهای پایه (به جز در موارد مربوط به تغییر مشخصات فنی کار) مجاز نخواهد بود.
  4. به کارگیری مهندسان مشاور به عنوان ناظر یا مدیریت طرح بر پیمانکاری که در پروژه‌های دیگر به عنوان همکار همان پیمانکار برای ارایه خدمات مهندسی در قراردادهای طرح و ساخت معرفی شده است، مجاز نیست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تبصره- مهندسان مشاور مشمول بند فوق با ابلاغ این بخشنامه، باید حداکثر تا یک ماه مراتب را به کارفرما اطلاع دهند. تمدید قرارداد نظارت یا مدیریت طرح مهندسان مشاور مشمول، مجاز نخواهد بود.   
  5. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، جایگزین بخشنامه شماره 68118/100 مورخ 21/8/1391 و تبیین مربوط به آن به شماره 87207/20 مورخ 18/10/1391 می‌شود.

محمدباقر نوبخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *